OUR SUSTAINABILITY DEVELOPMENT PRIORITIES

OGC’S SUSTAINABILITY DEVELOPMENT
 • 1.การกำกับดูแลกิจการ
 • 2.ห่วงโซ่คุณค่า
 • 3.ทรัพยากรบุคคล
 • 4.สังคม และสิ่งแวดล้อม
 • 5.นวัตกรรม

การกำกับดูแลกิจการ

 • 16
  ม.ค.
  2558
  ร่วมประกาศเจตนารมณ์

  บริษัทได้รับการประเมินในโครงการ การกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ “ดีเยี่ยม

 • 21
  พ.ย.
  2560
  ได้รับการรับรองฐานะ

  บริษัทได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

 • ปัจจุบัน
  ส่งเสริมให้พนักงาน
  มีการปฏิบัติตามนโยบาย
  ต่อต้านทุจริต

  บริษัทส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตของบริษัทอย่างเคร่งครัด

ห่วงโซ่คุณค่า

 • ประกาศเจตนารมย์และส่งเสริมให้คู่ค้าปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

  • จรรยาบรรณด้านทรัพยากรบุคคลของคู่ค้า เช่น การคุ้มครองแรงงาน ความเทียมกัน
  • อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
  • ความซื่อสัตย์สุจริต
  • หลักการให้-รับของขวัญ
 • ร่วมส่งเสริมให้ลูกค้าคำนึงถึงผลกระทบจากการใช้ภาชนะที่ย่อยสลายได้ยาก

  การร่วมรณรงค์ลดขยะโดยสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยธรรมศาสาตร์ ใช้ภาชนะแก้วที่ใช้ซ้ำได้ โดยโอเชียนกลาสสนับสนุนแก้วส่วนตัวจำนวน 10,000 ใบ

 • พนักงาน

  การรณรงค์ให้พนักงานรักษ์สิ่งแวดล้อมในโครงการ "Ocean Let's Go Green" โดยการสนับสนุนภาชนะแก้วส่วนตัว "OCEAN ME" ให้กับพนักงาน และโครงการ “งดใช้ถุงพลาสตก” โดยบริษัทได้จัดเตรียมถุงผ้าให้พนักงานยืมแทนการใช้ถุงพลาสติก

 • ผู้ถือหุ้น

  • จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) email : ir@oceanglass.com
  • เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน องค์กรต่างๆ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต ณ โรงงาน นิคมอุตสาหกรรมบางปู

ทรัพยากรบุคคล

 • ความปลอดภัย

  เป้าหมาย ทำงานต่อเนื่องโดยไม่เกิดอุบัติเหตุขั้นหยุดงาน 2,500,000 ชั่วโมง

 • ความเป็นอยู่ที่ดี

  เป้าหมาย จัดอบรมวิธีการบริหารเงิน 2 คอร์ส และการสร้างอาชีพ 2 คอร์ส

 • ความรู้ การศึกษา

  ปี 2561 พนักงานของบริษัทมีโอกาสได้เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนารวมทั้งสิ้น 596 คน จากพนักงานทุกระดับทั้งหมด 658 คน คิดเป็นชั่วโมงการฝึกอบรมและพัฒนาเฉลี่ย 26.4 ชั่วโมง/คน/ปีส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรพนักงานอย่างต่อเนื่อง

สังคม และสิ่งแวดล้อม

 • โครงการติดตั้ง Solar Rooftop

  ดำเนินโครงการติดตั้ง Solar Rooftop เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (พลังงานไฟฟ้า 1 kwh จะมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์ 200 กรัม

 • โครงการจิตอาสา

  • การจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา ปรับปรุงอาคารเรียน ห้องอาหาร
  • อบรม ให้ความรู้เรื่องการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อเป็นอาหารกลางวัน
  • ณ โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง จ.สมุทรปรากร เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561
 • โครงการปลูกป่า

  การทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ สถานตากอากาศบางปู กับนิคมอุตสาหกรรม บางปู

นวัตกรรม

 • แผนการติดตั้งเครื่องตรวจคุณภาพแก้ว (Glass Inspection Machine Project)

 • ปรับปรุงสูตรการผลิตสินค้า

  ได้มีการปรับปรุงสูตรการผลิตสินค้า และได้รับการคุ้มครองอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

 • พัฒนาผลิตภัณฑ์

  ออกแบบแก้วไวน์เพื่อเพิ่มอรรถรสในการดื่ม และได้รับการคุ้มครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศ ไทย จีน ญี่ปุ่น